Michał Biliński
 
Konserwacja Dzieł Sztuki
Tel: +48 693 024 432
ul. Opolska 19/82
31-276 Kraków
 

Krzeszów

Przez kilka sezonów pracowałem w zespole konserwującym wnętrze Mauzoleum Piastów Śląskich będącego częścią Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krzeszowie. Prace konserwatorskie objęły swym zakresem konserwację techniczną i estetyczną stiukowych dekoracji epitafium Bolka II, wielobarwnych stiuków stanowiących okładzinę ścian i innych elementów architektonicznych mauzoleum oraz malowideł ściennych autorstwa J. Neunhertza.


 

Głogówek

Konserwacji poddany został m.in. ołtarz główny z okładziną stiuko-marmurową oraz zdobiące go pełnoplastyczne figury ewangelistów ze stiukową wyprawą. Prace swoim zasięgiem objęły także polichromię na sklepieniu i ścianach prezbiterium. W roku 2009 zrekonstruowana została dekoracja malarska na chórze oraz ścianie tęczowej.


 

Małujowice

Kolejną realizacją przy której zdobyłem doświadczenie były prace w Kościele p.w. św. Jakuba Apostoła. Szeroki front robót prowadzonych w obiekcie obejmował m.in. udział w pracach badawczych i konserwatorskich dotyczących gotyckiej polichromii wnętrza. Do zadań postawionych przed zespołem należało m.in. skompletowanie zestawu próbek zapraw wraz z warstwą malarską potrzebnych do wykonania fotografii analitycznych, oczyszczenie malowideł i usunięcie przemalowań, uzupełnienie ubytków gotyckiej wyprawy tynkarskiej, konserwacja estetyczna wybranych fragmentów polichromii w tym konserwacja przedstawienia św. Tomasza - elementu najstarszej warstwy dekoracji malarskiej prezbiterium, pochodzącego z przełomu XIII i XIV w.


 

Mirogonowice

Na zlecenie Muzeum Wsi Kieleckiej podjąłem się przeprowadzenia konserwacji zespołu 114 transferów oraz umieszczenia ich we wnętrzu zrekonstruowanego budynku dworu z Mirogonowic. Malowidła nieznanego autora wykonane zostały na początku XIX w. Dwór pozostawał w rękach prywatnych właścicieli do 1945 r. Po nacjonalizacji majątku i przekształceniu go w Państwowe Gospodarstwo Rolne stopniowo popadał w ruinę. Dekoracje malarskie zdobiące ściany wielu pomieszczeń dworu zostały interwencyjnie przeniesione na podłoża zastępcze w połowie lat 80-tych XX wieku. Zmagazynowane i zabezpieczone czekały na ponowne umieszczenie we wnętrzu dworu który zamierzano przenieść na teren Parku Etnograficznego w Tokarni. Prace budowlane przy rekonstrukcji dworu zrealizowano w latach 2011-2013. Ostatnim etapem prac było umieszczenie zespołu przeniesionych malowideł we wnętrzu zrekonstruowanego dworu zgodnie z ich pierwotnym umiejscowieniem w poszczególnych pomieszczeniach. Była to największa tego typu realizacja na terenie Polski.


 

Jagsthausen

Przed przystąpieniem do kompleksowych prac renowacyjnych mających na celu przywrócenie dawnego charakteru obiektu przeprowadziłem badania konserwatorskie fasady budynku. W ich wyniku ustalona została stratygrafia, rodzaj spoiw i pigmentów użytych do sporządzenia oryginalnej polichromii fasady i detali snycerskich. Ustalono także rodzaj farb którymi przemalowano elementy konstrukcji szachulcowej oraz sprawdzono poziom zasolenia cokołów ratusza. Prace wykonane zostały na zlecenie firmy Büro für historische Bauforschung und Stadtsanierung. Gerd Schäfer.


 

Merchingen

Prace konserwatorskie prowadzone na zlecenie właściciela w zamku w Merchingen (Badenia Wirtembergia - Niemcy) polegały na sporządzeniu dokumentacji konserwatorskiej oraz zabezpieczeniu XVIII w. dekoracji sztukatorskich zdobiących sklepienia kilku zamkowych sal. Wykonano zastrzyki podtynkowe oraz podparto stemplami najbardziej zagrożone elementy sztukaterii.


 

Dzierzgów

Dzięki współpracy z władzami gminy Radków przeprowadzono prace konserwatorskie na cmentarzu parafialnym w Dzierzgowie. Swoim zakresem objęły one 3 nagrobki z początku XX w. Opracowane rzeźbiarsko kamienne nastawy oczyszczono z nawarstwień organicznych i patyny. Zrekonstruowane zostały znaczne ubytki formy rzeźbiarskiej. Wszystkie nagrobki zdemontowano, zaopatrzono w izolację poziomą i ponownie posadowiono.


 

2018